BẢN TIN HỮU NGHỊ HỢP TÁC

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ngày đăng 05/04/2022 | 4:34 PM  | View count: 71

Từ khi được thành lập đến nay, trải qua 91 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, của Đoàn, của dân tộc, rèn luyện nên những cán bộ, đoàn viên có tâm huyết, có trình độ, bản lĩnh chính trị, sống có lý tưởng và đạt được những dấu ấn vinh quang đáng tự hào.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất năm 1930 đã đặt nền móng cho sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Hội nghị đã thông qua "Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động". Từ ngày 20-26/3/1931, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ hai đã dành nhiều thời gian bàn về công tác xây dựng Đảng và xây dựng Đoàn. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ cần kíp mà Đảng phải làm, trong đó có việc phải nhanh chóng thành lập tổ chức Đoàn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đoàn tháng 3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn hằng năm.

Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản ở Việt Nam trở thành một dấu mốc lịch sử của thế hệ trẻ Việt Nam. Từ đây, những người cộng sản trẻ tuổi đã có tổ chức riêng của mình đặt dưới sự lãnh đạo, rèn luyện trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; luôn phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã mang nhiều tên gọi khác nhau: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (1931-1936), Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương (1936-1939), Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương (1939-1941), Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam (1941-1956), Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (1956-1970), Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (1970-1976), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ 1976 đến nay). 

 

Đoàn viên thanh niên là lực lượng hăng hái đi đầu trong phong trào chống "giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm". Tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất để khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng xã hội mới ở miền Bắc, phong trào đấu tranh chính trị của thanh niên, học sinh, sinh viên ở miền Nam và các phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong"... đến đại thắng mùa xuân năm 1975, tất cả các sự kiện lịch sử của đất nước đều có đóng góp to lớn của lớp đoàn viên, thanh niên Việt Nam. Sau ngày thống nhất đất nước, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (năm 1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trải qua 7 kỳ Đại hội, từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, hàng loạt phong trào của tuổi trẻ đã được phát động để góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phù hợp với thực tiễn trong các thời kỳ phát triển của đất nước, như: "Ba xung kích làm chủ tập thể", "Hành quân theo bước chân những người anh hùng", "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", "Thanh niên tình nguyện", "Năm xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", "Tuổi trẻ sáng tạo"...

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 91 năm qua, các cán bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, Nhà nước và nhân dân, biến những khó khăn, thách thức thành động lực, kiên trì, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò của mình trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; khơi dậy khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp thanh thiếu niên và nhi đồng; luôn tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, rất cần vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Điều đó đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động. Tạo điều kiện thuận lợi, thường xuyên quan tâm, lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, khích lệ tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện, phát huy tốt nhất năng lực trình độ và sức sáng tạo của tuổi trẻ xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Với những cống hiến xuất sắc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã hai lần vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác; qua đó khẳng định sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những cống hiến xứng đáng của thế hệ trẻ nước nhà, cũng như sự phát triển lớn mạnh của tổ chức Đoàn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xứng đáng là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng.

 

                                                                                                                                       Nguyễn Hiền