TIN NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Thời cơ, vận hội mới để phát triển Thủ đô xứng tầm
Ngày đăng 13/05/2022 | 2:04 PM  | View count: 67

Để mở hướng xây dựng Thủ đô Hà Nội thành trung tâm “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, ngày 5-5-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị khóa XIII ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đây là bước đột phá tư duy, đặt tiền đề chính trị, mang tầm nhìn mới của Đảng, mở ra thời cơ, vận hội mới để phát triển Thủ đô thực sự trở thành trung tâm đầu não chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước, kết nối toàn cầu.