CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày đăng 14/12/2022 | 06:48 AM  | View count: 12016
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022-2027

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA V, NHIỆM KỲ 2017-2022

Ngày đăng 07/11/2018 | 09:30 AM  | View count: 22111
S tt Họ và tên Chức vụ hiện nay Chức danh trong BCH 1 Bà Nguyễn...