CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/09/2022 | 4:33 PM  | View count: 13

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định trọng tâm về công tác đối ngoại trong tình hình mới, hướng tới xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Trên cơ sở nghiêm túc quán triệt và thực hiệnChỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 23/5/2022, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông tri05-TT/TU về “Tăng cườngsự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Những năm qua, Thành ủy, UBND Thành phố, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tập trunglãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cùng sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, việc triển khai công tác đối ngoại nhân dân đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về công tác đối ngoại nhân dân được nâng lên. Thành phố đã duy trì, phát huy, củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị với nhân dân nhiều thành phố, quốc gia trên thế giới, qua đó, tăng cường hợp tác và đẩy mạnh thu hút các nguồn lực hỗ trợ quốc tế cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Thông qua nhiều hình thức đa dạng và linh hoạt, các hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội đã tạo dấu ấn sâu sắc, góp phần giới thiệu, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, về đường lối đổi mới toàn diện của Đảng và Nhà nước ta, về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”; thu hút sự quan tâm, thiện cảm và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân các nước, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín và vai trò của Hà Nội trên trường quốc tế.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô những năm qua cũng bộc lộ một số hạn chế như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại tại một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Hoạt động đối ngoại nhân dân nhìn chung còn thiếu tính chiến lược và kế hoạch, chưa đi vào chiều sâu, đảm bảo gắn với các nhiệm vụ chính trị. Một số đơn vị chú trọng đến công tác vận động viện trợ mà chưa quan tâm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị với các tổ chức, đoàn thể, nhân dân ở các nước. Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, đơn vị để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia tích cực vào hoạt động đối ngoại nhân dân còn hạn chế. Nguồn lực cho đối ngoại nhân dân chưa được đảm bảo, thiếu các cơ chế, chính sách phù hợp cũng như đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đối ngoại tại các cấp.

Nhằm tạo chuyển biến tích cực và phát huy hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể nhân dân quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các quan điểm, nội dung Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư, đồng thời tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:Các cấp ủy Đảng đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác đối ngoại nhân dân theo chủ trương, quan điểm của Đảng, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa ba trụ cột đối ngoại và hướng tới đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; huy động sức mạnh tổng thể, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước trong tình hình mới. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ trong hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội; Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã nghiên cứu, thực hiện thể chế hóa các quan điểm, chỉ đạo của Đảng nhằm nâng cao sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực. Xây dựng nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi, tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác với nhân dân các thủ đô, thành phố trên thế giới, trước hết là ở các nước làng giềng, bạn bè truyền thống, các nước lớn và các đối tác quan trọng khác thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác phi chính phủ nước ngoài, hợp tác phát triển, kết nối kinh tế - thương mại, xúc tiến du lịch - đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác về văn hóa - giáo dục... Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nướcđối với các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn Thành phố; tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; có cơ chế phát huy những lợi thế đặc thù của Thủ đô trong công tác đối ngoại...; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân Thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động, huy động đa dạng các nguồn lực và sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài hệ thống chính trị, nhân dân Thủ đô để đổi mới nội dung, phương thức thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường các hoạt động đối ngoại đa phương, giao lưu, trao đổi, mở rộng quan hệ với các tổ chức nhân dân nước ngoài, các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần là cầu nối gắn kết, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị giữa Thủ đô Hà Nội với địa phương các nước...; Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối, tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố về công tác đối ngoại, đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; tăng cường, củng cố hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với các thủ đô, thành phố, địa phương nước ngoài, trong khuôn khổ hợp tác đa phương quốc tế và khu vực; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội là tổ chức chuyên trách triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân của Thành phố, tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.

Thông tri 05-TT/TU của Thành ủy Hà Nội đã kịp thời định hướng việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân tại thành phố Hà Nội theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

 

                                                                                                                                              Phương Mai